Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่ (อาจาริยบูชา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 70 พรรษา
 กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564
 การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
 งานบริการวิชาการ (Academic Service) ระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
 ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง
 พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมลำตะคอง
 โครงการการจัดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์" ประจำปีการศึกษา 2563
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมา และ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยาลัยนครราชสีมาเดินทางมามอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอปักธงชัย และภูมิลำเนาของนักศึกษา
 พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา "ก้าวสู่ปี่ที่ 17 อย่างมั่นคงและยั่งยืน"
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) ระดับสถาบัน
 พิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ฯพณฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
 มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
 พิธีตั้งศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่ วิทยาลัยนครราชสีมา

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document