Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับวิทยาลัยนครราชสีมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาด้านหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ได้ปริญญา 2 ใบ ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อต่อยอดในการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางพานิชย์ต่อไป ซึ่งจัดให้มีหลักสูตรที่จะนำร่องในการพัฒนาคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนครราชสีมา

 
 
Untitled Document