Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เรื่อง : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะในวันทีี่ 11 สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 15 ส.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 3850 ครั้ง