ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน ตารางสอบ summer 54 (ฉบับแก้ไข). Read more...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา KM.DAY 54 และเข้าร่วมอบรมการเขียน มคอ. 3-6. Read more...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน Read more...
โครงการศึกษาดูงานวิถีชุมชนบ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา Read more...
กำหนดสอบ Comprehensive วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ 4 Read more...
กำหนดสอบ Comprehensive สาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 Read more...
การประชุมประจำเดือนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ Read more...
ตารางสอบปลายภาค 2-2554 Read more...
กำหนดเดินทาง โครงการ LC จังหวัดชัยภูมิ Read more...
การทำบัตรบุคลากร Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next