ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้ง การเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม เป็นเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทพสถิตชั้น 8 ทราบโดยทั่วกัน Read more...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเข้าร่วมประชุม Read more...
กำหนดการไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Read more...
ประกาศแจ้ง อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกท่าน Read more...
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่.‏ Read more...
ประกาศแจ้งจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอประชุมอาจารย์ในสาขา Read more...
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมประชุม Read more...
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2555 Read more...
รักพ่อหลวงเชิญเข้าร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวประจำปี 2555 Read more...
วิธีตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเป็นรายวิชา ภาคเรียนที่ 1.2555‏ Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next