ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนเวลาการรับสมัครโครงการแข่งขันพัทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด ขยายเวลาถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 Read more...
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านไปบันทึกภาพ Read more...
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สีเหสืองราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 25555 Read more...
ประกาศแจ้ง การเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม เป็นเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทพสถิตชั้น 8 ทราบโดยทั่วกัน Read more...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเข้าร่วมประชุม Read more...
กำหนดการไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Read more...
ประกาศแจ้ง อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกท่าน Read more...
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่.‏ Read more...
ประกาศแจ้งจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอประชุมอาจารย์ในสาขา Read more...
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมประชุม Read more...

หน้า    1   2   3   4   5   Next