ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.ม. (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Health in Primary Care System Development
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.H. (Primary Care System Development)

  วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร
    เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้ปรัชญา “มุ่งสู่การดูแลประชาชน ระดับปฐมภูมิ อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ”
  โครงการสร้างหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน
แผน ก (2) เรียนรายวิชา 31 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนรวมวิชา 37 หน่วยกิต และศึกษาค้าคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  จุดเด่นของหลักสูตร
    - จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลายหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักย์ภาพของผู้เรียนไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในระบบบริการปฐมภูมิ
- ทีมคณาจารย์มรประสบการณ์การสอน และการพัฒนาสาธารณสุขโดยตรง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานบริหารปฐมภูมิกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ/นานาชาติ
- ระบบพี่เลี่ยงให้คำปรึกษา ติดตาม และสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด เข้มข้น และต่อเนื่อง
- สัมมนาวิชาการ/ศึกษาดูงานภูมิภาคอาเซียน
- เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา สามารถเสนอหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ได้ (สามารถจบได้ภายในปีครึ่ง – 2 ปี)
“เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ความรู้ จบตามเวลา ทำวิจัยเป็น”
ระยะเวลาในการศึกษา
    ชั้นปี่ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
    - วิทยาการระบาดประยุกต์
    - พฤติกรรมศาสตร์ในงานสาธารณสุข
    - สัมมนาทางสาธารณสุข
    - ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางสาธารณสุข
    - คอมพิวเตอร์สำหรับวิชาชีพสาธารณสุข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (15 หน่วยกิต)
    - การสร้างเสริมสุขภาพในระบบปฐมภูมิ
    - การบริหารจัดการในระบบปฐมภูมิ
    - สถิติประยุกต์ และระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
    - การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
    - การอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบบริการปฐมภูมิ
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (10 หน่วยกิต)
    - เวชปฏิบัติครอบครัว (1), (2)
    - วิชาเลือก (1), (2)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
    - ทำวิทยานิพนธ์
  คณาจารย์ประจำหลักสูตร
    - ดร.ชุภาศิริ อภินันเดชา
   Ph.D.Public Health. หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
- ผศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก
   M.P.H. (Belgium) อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) (แพทยสภา)
- นพ.กวี ไชยศิริ
   อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) (แพทยสภา)
- ร.อ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
   อว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา)
   อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) (แพทยสภา)
- ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
   วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  รายละเอียดการรับสมัคร
    หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 2 ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
   - ส่วนที่เหลือแบ่งชำระ 4 - 5 งวด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    081-9679194 (ดร.ชุภาศิริ อภินันท์เดชา)
080-7998708 Line : Zingq (อาจารย์ภูนรินทร์ สีกุด)
044-466050 ถึง 052 วิทยาลัยนครราชสีมา หรือ www.nmc.ca.th
     
     
     
     
  Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click