ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Occupational Health and Safety)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • เป็นหลักสูตรที่มีความต้องของสถานประกอบการสูง
 • มีความครอบคลุบ ทั้งเนื้อหาวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง
 • มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์สุขภาพปัจจุบัน
 • นักศึกษาสามารถกู้ทุนการศึกษาได้ทั้ง กยศ. และ กรอ. ตลอดหลักสูตร
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   
 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และสถานประกอบการต่างๆ
 2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย นักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน หรือบริษัทเอกชนต่างๆ
 3. นักวิจัยทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรการพัฒนาด้านสุขภาพ หรือบริษัทเอกชนต่างๆ
 4. ครู อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. พนักงานบริษัทเอกชนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง