องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Public Health)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • มีความครอบคลุบ ทั้งเนื้อหาวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง
 • มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์สุขภาพปัจจุบัน
 • นักศึกษาสามารถกู้ทุนการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   
 1. นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ และ เอกชน
 3. นักวิจัยทางดานสุขภาพ องคกรการพัฒนาดานสุขภาพ
 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 5. ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
 6. พนักงานบริษัทเอกชนด้านสุขภาพ
 7. ประกอบอาชีพส่วนตัว
 8. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง