ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Environmental Health Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Environmental Health Science)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแหล่งงาน
 • มีความครอบคลุมในเนื้อหาการเรียนการสอน
 • นักศึกษาสามารถกู้ทุนการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิชาการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และ เอกชน
 3. นักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 5. ครู อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อม
 6. พนักงานบริษัทเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
 7. ประกอบอาชีพส่วนตัว
 8. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง