การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ...
การอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย...
 
   
   
 
การสัมมนาวิชาการและสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวสาธารณสุขฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวสาธารณสุขฯ โดย นักศึกษาภาคสมทบ รหัส 59 60 และ 61 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ฟาวเทนทรีรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
 
 
อบรมณ์เรื่องนวดแผนไทย  
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ(ป.โท) 7 ก.พ.60  
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  
พิธีมอบเข็ม 2559  
พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ เสื้อกาวน์ และเสื้อประจำสาขาวิชา