การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ...
การอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย...
 
   
   
 
อบรมณ์เรื่องนวดแผนไทย
นักศึกษาอบรมณืเรื่องนวดแผนไทย 29/09/60
 
 
 
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ(ป.โท) 7 ก.พ.60  
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  
พิธีมอบเข็ม 2559  
พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ เสื้อกาวน์ และเสื้อประจำสาขาวิชา  
กิจกรรมเข้าร่วมอบรมโครงการ SUT HEALTHY FESTIVAL