หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ เสื้อกา
 
กิจกรรม : พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ เสื้อกาวน์ และเสื้อประจำสาขาวิชา

รายละเอียดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดงานพิธีมอบเข็มวิทยฐานะ เสื้อกาวน์ และเสื้อประจำสาขาวิชา ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ชั้นปีที่ ๔ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๒ ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อาจารย์พิชชานาถ เงินดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กล่าวรายงานต่อประธาน แนะนำอาจารย์ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติติดเข็ม สวมเสื้อกาวน์ และสวมเสื้อประจำสาขาวิชา ในกิจกรรมมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรมเด่น มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดี

ภาพประกอบ :