หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การประเมินคุณภาพภายใน คณะสา
 
กิจกรรม : การประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 25 กันยายน 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 กันยายน 2558 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันที่ 29 กันยายน 2558 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วันที่ 30 กันยายน 2558 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(วิทยาคารกรุงเทพ) วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ภาพประกอบ :