หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > สัมมนาวิชาการ ฝึกประสบการณ์
 
กิจกรรม : สัมมนาวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : รายงายผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข รายงานการศึกษาวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง.103 เอ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :