ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0602401 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
0602402 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
0602403 การฝึกด้วยน้ำหนัก
0602404 การจัดการการกีฬา
0602405 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
0602406 เทคโนโลยีการกีฬา
0602407 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
xxxxxxx วิชาเลือก

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(x-x-x)

รวม

15

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0602408 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

6( )

รวม

6

   

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต