ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเฉพาะ 1
0602301 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
0602302 การเสริมสร้างและฝึกสมรรถภาพทางกาย
0602303 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
0602304 หลักเบื้องต้นการฝึกและโค้ชกีฬา
0602305 การฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ
Xxxxxxx วิชาเลือก

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

รวม

19

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0602306 การบาดเจ็บทางการกีฬา
0602307 เภสัชวิทยาการกีฬา
0602308 กายภาพบำบัดทางการกีฬา
0602309 มวยไทย
0602310 จิตวิทยาการกีฬา
0602311 วิธีการสอนทางการกีฬา
0602313 การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
0602314 การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย

3

   

รวม

18