ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0002209 กฎหมายกับชีวิต
0003102 ภาษาอังกฤษ 1
1005105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
0602201 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
0602202 โภชนาการการกีฬา
0602203 ว่ายน้ำ
0602204 บาสเกตบอล
0602205 การฝึกการตัดสินกีฬา 1

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

รวม

19

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103 ภาษาอังกฤษ 2
0602206 จรรยาบรรณและการเป็นผู้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
0602207 เวชศาสตร์การกีฬา
0602208 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
0602209 แอโรบิกแดนซ์
0602210 เทนนิส
0602211 แบดมินตัน
0602212 การฝึกการตัดสินกีฬา 2
0602213 นันทนาการและการเป็นผู้นำนันทนาการ

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

   

รวม

19