ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101 ประสบการณ์พื้นฐานเพื่อการศึกษาในอุดมศึกษา
0003101 ทักษะในการใช้ภาษาไทยฯ
1003101 เคมี
1003102 ปฏิบัติการเคมี
1004101 ชีววิทยา
0602101 ฟุตบอล

3(1-4-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

รวม

14

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0002101 มนุษย์กับสังคม
0004101 คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
1002102 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1103107 ชีวเคมี
0004204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
0001209 ตรรกวิทยาเบื้องต้นกับชีวิต
0602102 กรีฑา

3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

   

รวม

19