ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003308 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเฉพาะ
0604401 การวิจัยเบื้องต้นทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0604402 อาชีวเวชศาสตร์
0604403 การจัดบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
0604404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0604405 สัมมนาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
xxxxxxx xxxxxxx (วิชาเลือกเสรี 3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(x-x-x)

   

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0604406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4(0-16-8)

   

รวม

4

   

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต