ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0605104 อนามัยชุมชน
0603301 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
0604301 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
0603302 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
0604302 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0604303 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0604304 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
0604305 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
xxxxxxx xxxxxxx (วิชาเลือกเสรี 1)

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

   

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601307 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
0604306 การยศาสตร์
0604307 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0604308 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
0604309 กฎหมายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
0603308 การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
0604310 ความเสี่ยงเทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
xxxxxxx xxxxxxx (วิชาเลือกเสรี 2)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(x-x-x)

   

รวม

18