• สารสนเทศศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • สาธารณสุขและเทคโนโลยีสุขภาพ
 • การแพทย์แผนจีน
 • เทคนิคการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • หน่วยงานภายใน
 • บริการนักศึกษา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สนใจสมัครเรียน
 • -->
   
  
   
     
   
   
   
  ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

  แผนการศึกษา

      ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
     
     

  ภาคการศึกษาที่ 1

  หน่วยกิต

  0001205 การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
  0002101 มนุษย์กับสังคม
  0605106 การปฐมพยาบาล
  0601202 การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
  0601204 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  0601314 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  0601206 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  3(3-0-6)
  3(3-0-6)
  2(1-2-3)
  3(1-4-4)
  3(3-0-6)
  2(2-0-4)
  3(3-0-6)

     

  รวม

  19

     

  ภาคการศึกษาที่ 2

  หน่วยกิต

  0002102 จิตวิทยากับการดำเนินชีวิต
  0601207 หลักระบาดวิทยา
  0605206 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  0601208 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
  0601210 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
  0601308 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
  0603201 นิเทศศาสตร์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  0604201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  3(3-0-6)
  2(2-0-4)
  2(1-2-3)
  3(3-0-6)
  3(3-0-6)
  2(2-0-4)
  3(2-2-5)
  3(2-2-5)

     

  รวม

  21