ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101 ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในอุดมศึกษา
0002103 การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ
0003101 ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003102 ภาษาอังกฤษ 1
1003101 เคมี
1003102 ปฏิบัติการเคมี
1004101 ชีววิทยา
1005106 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

   

รวม

19

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103 ภาษาอังกฤษ 2
0004101 คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
1003107 ชีวเคมี
1005107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
1002102 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0601101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
0601102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
0004103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

   

รวม

22