องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003308 ภาษาอังกฤษ เชิงวิชาชีพเฉพาะ
0601401 การวิจัยเบื้องต้นทางด้านสาธารณสุข
0601402 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
0601403 การให้คำปรึกษาทางสาธารณสุข
0601404 อุบัติเหตุและการบริหารงานด้านอุบัติเหตุ
0601405 การบริหารงานสาธารณสุข

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

   

รวม

15

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601406การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
0601407การสัมมนาทางด้านสาธารณสุข

4(0-16-8)
2(0-4-2)

   

รวม

6