องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0601301 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในงานสาธารณสุข
0601302 การผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
0601303 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
0601304 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข
0601306 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข
0601305 การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข
0605106 การปฐมพยาบาล (เลือก)
0605303 การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (เลือก)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-4-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

   

รวม

16

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601307 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
0601308 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
0601309 สิ่งเสพติดศึกษา
0601310 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
0601311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0601312 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
0601313 การรักษาเบื้องต้น
0601314 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

   

รวม

18