องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001209 ตรรกวิทยาเบื้องต้นกับชีวิต
0002101 มนุษย์กับสังคม
0601201 สังคมวิทยาสาธารณสุข
0601202 การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
0601203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
0601204 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
0601205 ทันตสาธารณสุข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

   

รวม

19

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601206 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
0601207 หลักระบาดวิทยา
0601208 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
0601209 การวินิจฉัยชุมชน
0601210 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
0601211 อนามัยครอบครัว
0601212 การจัดบริการทางสุขภาพ
0601213 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

   

รวม

19