ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
0601401 สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข
0601402 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
0601403 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
0601404 โครงงานวิจัยด้านสาธารณสุข
xxxxxxx เลือกเสรี

3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(300)
2(300)
3(x-x-x)

รวม

15

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

6(0-24-12)

รวม

6

   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต