ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0601301 ชีวสถิติ
0601302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
0601303 การจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
0601304 วิทยาการระบาด
0601305 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
0601306 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข
xxxxxxx เลือกเสรี

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(x-x-x)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601308 การวิจัยด้านสาธารณสุข
0601309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
0601310 การประยุกต์วิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน
0601311 สื่อและการผลิตสื่อสุขภาพ
0601312 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0601313 การตรวจประเมินและบำบัดโรค 2
0601314 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
0601315 การฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(0-16-8)

   

รวม

19