ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1003107 ชีวเคมี
0601201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
0601203 การปฐมพยาบาล
0601204 อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0601205 การป้องกันและควบคุมโรค
0601206 อนามัยครอบครัว
0601207 การตรวจประเมินและบำบัดโรค1
0601208 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน
0601210 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
0601211 การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
0601212 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-2-5)

   

รวม

21