ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3 | ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา

    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
0004124 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
1003113 เคมี
1003102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

20

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

xxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
xxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1004113 ชีววิทยา
1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา
0601101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
0601102 ประชากรศาสตร์
0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

   

รวม

22