อาจารย์ประจำ
    อาจารย์กิตติยา ฝ้ายเจริญ
      - ส.ม. (การจัดการการบริการสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
      - วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์รัชตะ รอสูงเนิน
      - วท.ม (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
      - วท.บ (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์สาธิต สีเสนซุย
      - วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559
      - วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
 
   
   
  อาจารย์ผู้ช่วยสอน
    นางสาวมัตนา ทำสะอาด
      - ส.ม. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) วิทยาลัยนครราชสีมา (กำลังศึกษา)
      - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
 
   
   
  เลขาและงานธุรการคณะ
    นางสาวรัตชดา ชูนาม
      - บธ.บ.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
      - ปวส.(การบัญชี), วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
     
  1 | 2 | 3 | 4