อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ พท.ป.รัฐศาสตร์ เด่นชัย
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ พท. กัลยา แสงฉวี
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์วาสนา วิไลนุวัฒน์
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    นางสาวมัตนา ทำสะอาด
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ณัฐวุฒิ กกกระโทก
 
   
   
  เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกอินทนิกาคลินิก
     
    นางสาวสุธิมา ศรีจันทร์
 
   
   
  เจ้าหน้าที่
     
    นางสาวรัตชดา ชูนาม
  1 | 2 | 3 | 4