อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ พท.ป.วันเฉลิม สีหบุตร
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ พท.ป.รัฐศาสตร์ เด่นชัย
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์อุมากร ธงสันเทียะ
 
   
   
  แพทย์แผนไทยประจำคลินิก
     
    นางสาวสุธิมา ศรีจันทร์
 
   
   
  อาจารย์ผู้ช่วยสอน
     
    นางสาวมัตนา ทำสะอาด
 
   
   
  เลขานุการ
     
    นางสาวรัตชดา ชูนาม
  1 | 2 | 3 | 4