อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ศุภรดา โมขุนทด
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2557
      - วท.บ.(โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์วนิดา เหมือนภาค
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา
      - วท.บ.(สุขศึกษา), วิทยาลัยนครราชสีมา
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์สนธยา เชิดไชย
      - ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขวิทยาลัยนครราชสีมา
      - ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      - ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - การพยาบาลจากคณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
     
 
   
   
  อาจารย์ผู้ช่วยสอน
    อาจารย์เขมกัญญา กล่อมจอหอ
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา (กำลังศึกษา)
      - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา 2539
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์เอกอำนาจ เรืองศรี
      - รป.ม.(นโยบายสาธารณและการบริหารการพัฒนา) (กำลังศึกษา)
      - วท.บ.(พละศึกษา)
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์วัชรากร หวังหุ้นกลาง
      - วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
      - วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ชัญญากานต์ โกกะพันธ์
      - ส.ม. (การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ธนาคาร เสถียรพูนสุข
      - วท.ม (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
      - วท.บ (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554
     
  1 | 2 | 3 | 4