รักษาการหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
    อาจารย์วันฉัตร โสฬส
      - วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
      - วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สุขศึกษา), วิทยาลัยนครราชสีมา 2552
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์นันทภัค สุหงษา
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2553
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ยศภัทร ยศสูงเนิน
      - วท.ม.(เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
      - วท.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าประเทศไทย 2530
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์นฤดี พูลเกษม
     - ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กำลังศึกษา)
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), วิทยาลัยนครราชสีมา 2552
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์พรทิพย์ แก้วชิน
     - ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กำลังศึกษา)
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2552
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ชัญญานุช ไพรวงษ์
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2552
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
    อาจารย์ขวัญสุดา สุวรรณ
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2556
      - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), วิทยาลัยนครราชสีมา 2553
     
  1 | 2 | 3 | 4