หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     
    อาจารย์ พท.ป.ชลดา จัดประกอบ
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    รองศาสตราจารย์ ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ชัญญานุช ไพรวงษ์
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ขวัญชนก สุวรรณ
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์ศุภรดา โมขุนทด
 
   
   
  อาจารย์ประจำ
     
    อาจารย์นิชาภา เหมือนภาค
  1 | 2 | 3 | 4