องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
   
   
  ที่ปรึกษาคณบดี
    อาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ
      - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยศาสตร์ศึกษา)
      - วท.ม.(รัฐประสาสนศาสตร์)
      - วท.บ.(สุขาภิบาล)
 
   
   
  คณบดี
    อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
      - วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กำลังศึกษา)
      - ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
      - ค.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
   
 
    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ อภินันท์เดชา
     
     
     
 
   
   
  อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาสาธารณสุขศาสตร์
    อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส
      - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
     
     
 
   
   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
    อาจารย์ลักษณ์นารา นาอ้อม
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา
      - วท.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
 
   
   
  รองคณาบดีฝ่ายวิชาการ
    อาจารย์วราพรรณ เพ็งแจ่ม
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2553
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2551
     
 
   
   
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    อาจารย์นิพาวรรณ์ แสงพรม
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สุขศึกษา), วิทยาลัยนครราชสีมา 2552
     
 
   
   
  หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์
    อาจารย์นันทิวา สิงห์ทอง
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2552
     
  1 | 2 | 3 | 4