ที่ปรึกษาคณบดี
     
    อาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ
 
   
   
  คณบดี
     
    อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
 
   
   
  ผู้อำนวยการประจำหลักสูตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
     
    อาจารย์ ดร.ธณกร ปัญญาใส
 
   
   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
    อาจารย์ณัฐธวัลย์ เพ็งแจ่ม
 
   
   
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
    อาจารย์นิพาวรรณ์ แสงพรม
 
   
   
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (รักษาการ)
     
    อาจารย์วันฉัตร โสฬส
 
   
   
  หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รักษาการ)
     
    อาจารย์นฤดี พูลเกษม
 
   
   
  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (รักษาการ)
     
    อาจารย์ ดร.พรทิพย์ แก้วชิน
  1 | 2 | 3 | 4