ที่ปรึกษาคณบดี
    อาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ
      - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (แพทยศาสตร์ศึกษา)
      - วท.ม.(รัฐประสาสนศาสตร์)
      - วท.บ.(สุขาภิบาล)
 
   
   
  คณบดี
    อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
      - วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กำลังศึกษา)
      - ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
      - ค.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
   
  ผู้อำนวยการประจำหลักสูตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ อภินันท์เดชา
      - ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      - สศ.ม. สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
      - พย.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
 
   
   
  ผู้อำนวยการประจำหลักสูตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
    อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส
      - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
     
     
 
   
   
  รองคณาบดีฝ่ายวิชาการ
    อาจารย์วราพรรณ เพ็งแจ่ม
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2553
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2551
     
 
   
   
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    อาจารย์นิพาวรรณ์ แสงพรม
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สุขศึกษา), วิทยาลัยนครราชสีมา 2552
     
 
   
   
  หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน
    อาจารย์นันทิวา สิงห์ทอง
      - ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ), วิทยาลัยนครราชสีมา 2555
      - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2552
     
 
   
   
  รักษาการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    อาจารย์ฐิติพร กลั่นแก้ว
      - วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2553
      - วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2548
     
  1 | 2 | 3 | 4