Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคนดี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคนดี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในพิธีได้มีการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประธานได้ทำการเจิมสื่อ อุปกรณ์การศึกษา และมอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์ มอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนกิจกรรม ทุนกีฬา ให้นักศึกษา ซึ่งรายชื่อผู้ร่วมมอบทุนการศึกษามีดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี มอบทุนการศึกษา 3,000 บาท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร ผู้ช่วยอธิการ/ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
7. ดร.ดิเรก แสสนธิ์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
8. สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา 6,000 บาท
9. สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท

 
 
Untitled Document