Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันเสารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ได้อุทิศร่างเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาทางด้านสายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพของวิทยาลัยได้ศึกษาเรียนรู้ร่างของท่านอาจารย์ใหญ่ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่นักศึกษา

โดยในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนครราชสีมา มีร่างอาจารย์ใหญ่รวมทั้งหมด 8 ร่าง (ได้แก่ ร่างอาจารย์ใหญ่พระสงฆ์ 1 ร่าง, ร่างอาจารย์ใหญ่ชาย 4 ร่าง, ร่างอาจารย์ใหญ่หญิง 3 ร่าง)


 
 
Untitled Document