Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง วิทยาลัยนครราชสีมา กับเทศบาลนครนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น. วิทยาลัยนครราชสีมา จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง วิทยาลัยนครราชสีมา กับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีท่านชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ท่าน ผอ.อำนาจ บุตรโต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ท่านประสิทธิ์ เทศน์สูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาและที่ปรึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ฯ และท่านประไพ คำกายปรง รองผู้อำนวยการฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนนักกีฬาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ร่วมกับวิทยาลัยนครราชสีมา โดยท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดี ดร.ดิเรก แสสนธิ์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์(รก.) อ.เอกอำนาจ เรืองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและอัจฉริยภาพด้านการกีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะชีวิต เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนครราชสีมา ด้านการกีฬา สามารถต่อยอดเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับสถาบันการศึกษา ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล หรือเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

 
 
Untitled Document